Filter
(found 18 products)
Book cover image
Kort Begrip Der Ascetische En Mystieke Theologie
https://magrudy-assets.storage.googleapis.com/9789082532616.jpg
47.250000 USD

Kort Begrip Der Ascetische En Mystieke Theologie

by Fr. Adolphe Tanquerey
Hardback
Book cover image
Christus, onze Weg en ons Leven: Anaphora aan de theologie van oudvader Sophrony
https://magrudy-assets.storage.googleapis.com/9780993105807.jpg
19.950000 USD

Christus, onze Weg en ons Leven: Anaphora aan de theologie van oudvader Sophrony

by Archim Zacharias Zacharou
Paperback / softback
Book cover image
Een Theologie Van de Liefde: de Dynamiek Van Het Wesleyanisme
https://magrudy-assets.storage.googleapis.com/9781563447457.jpg
15.730000 USD

Een Theologie Van de Liefde: de Dynamiek Van Het Wesleyanisme

by Mildred Bangs Wynkoop
Paperback / softback
Book cover image
De publicatie biedt een commentaar op Sancties ofwel Straffen in de Kerk, Boek VI van het pauselijk Wetboek van Canoniek Recht van 1983 voor de r.k. Latijnse kerk. De parallelle regels van het Wetboek van Canones van de Oosterse Kerken van 1990 zijn er ook in opgenomen. Na een historische ...
Liber VI. Kerkelijk Strafrecht. Sancties in De Kerk. De Sanctionibus in Ecclesia: Historische Inleiding En Het Wetboek Van 1983, Strafwet En Strafverordening, Strafbaar Subject, Straffen, Toepassing En Ophouden Van Straffen, Afzonderlijke Misdrijven En Hu
De publicatie biedt een commentaar op Sancties ofwel Straffen in de Kerk, Boek VI van het pauselijk Wetboek van Canoniek Recht van 1983 voor de r.k. Latijnse kerk. De parallelle regels van het Wetboek van Canones van de Oosterse Kerken van 1990 zijn er ook in opgenomen. Na een historische inleiding worden het ontstaan van het strafrecht van het Wetboek/1983, zijn problematiek en latere strafrechtelijke documenten van de kerk behandeld. Dan begint het commentaar, dat de titels van Boek VI volgt. In het eerste deel worden de regels over de bestraffing in het algemeen, de strafwet en verordening, de strafbaarheid van een katholiek, de verschillende straffen die de kerk hanteert, hun wijzen van toepassing en hun ophouden bestudeerd. In het tweede deel worden alle afzonderlijke misdrijven van het Wetboek uitgelegd, waaronder ketterij, seksueel misbruik en abortus. Het laatste hoofdstuk betreft administratieve, disciplinaire sancties, die geen straffen zijn. Het boek bevat een uitgebreide bibliografie. The publication presents a commentary on Sanctions or Penalties in the Church, Book VI of the pontifical Code of Canon Law from 1983 for the r.c. Latin church. The parallel rules of the Code of Canons of the Eastern Churches of 1990 are considered as well. After an historical introduction the making of the penal law of the 1983 Code, its problems and later penal documents of the church are treated. Then starts the commentary, which follows the titles of Book VI. In the first part the rules are studied about punishment in general, penal law and precept, the liability of a catholic to churchpunishment, the various penalties the church handles, their ways of application and their cessation. In the second part all the particular offences off the Code, under which heresy, sexual abuse and abortion, are explained. The last chapter concerns administrative, disciplinary sanctions, which do not constitute penalties. An extensive bibliography is included.
https://magrudy-assets.storage.googleapis.com/9789042915572.jpg
78.750000 USD
Hardback
Book cover image
Naar aanleiding van het Jubeljaar van de Societeit van Jezus organiseerde het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA) in 2006 een lezingenreeks gewijd aan vier markante jezuieten uit de geschiedenis van de Societeit. Dit boek bundelt de lezingen die door Vlaamse en Nederlandse academici werden gebracht over Petrus Canisius, Leonardus Lessius, ...
Markante Jezuieten Uit De Lage Landen. Canisius, Verbiest, Lessius, Regout
Naar aanleiding van het Jubeljaar van de Societeit van Jezus organiseerde het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA) in 2006 een lezingenreeks gewijd aan vier markante jezuieten uit de geschiedenis van de Societeit. Dit boek bundelt de lezingen die door Vlaamse en Nederlandse academici werden gebracht over Petrus Canisius, Leonardus Lessius, Robert Regout en Ferdinand Verbiest. Zij onderscheidden zich door hun innoverende benadering van cruciale thema's in verschillende maatschappelijk relevante sectoren: onderwijs, economie, volkenrecht, ontdekking van vreemde culturen. Hun drijfveren en verwezenlijkingen inspireren nieuwe initiatieven van de Societeit van Jezus. Daarvan getuigen de huidige werking van UCSIA en het SCRIBANI-netwerk van Europese jezuietencentra.
https://magrudy-assets.storage.googleapis.com/9789042920033.jpg
47.250000 USD
Paperback
Book cover image
Toen in 1975 de boeken van de Minderbroeders-Kapucijnen werden overgedragen aan de bibliotheek van de Theologische Faculteit Tilburg werd een uitzondering gemaakt voor het meest kostbare materiaal: de handschriften, de incunabelen en postincunabelen, alsook een aantal bijzondere werken van latere datum. Hoewel echte specialisten op het gebied van handschriften en ...
Catalogus Van De Handschriften, Incunabelen En Postincunabelen Uit Het Bezit Van De Orde Der Minderbroeders-kapucijnen in Nederland, Nu Aanwezig in De Bibliotheek Van De Theologische Faculteit Tilburg
Toen in 1975 de boeken van de Minderbroeders-Kapucijnen werden overgedragen aan de bibliotheek van de Theologische Faculteit Tilburg werd een uitzondering gemaakt voor het meest kostbare materiaal: de handschriften, de incunabelen en postincunabelen, alsook een aantal bijzondere werken van latere datum. Hoewel echte specialisten op het gebied van handschriften en incunabelen bekend waren met deze werken en er in het verleden door pater Gerlach beschrijvingen van een aantal belangrijke handschriften zijn gepubliceerd was de collectie slecht toegankelijk. In 1998 viel het besluit om het kostbare materiaal aan de Theologische Faculteit over te dragen, maar enkel op voorwaarde dat ook aan de ontsluiting bijzondere aandacht zou worden besteed. Deze catalogus, rijkelijk voorzien van registers, is het resultaat daarvan. Behalve aan het beschrijven van de werken (uitgebreid voor de handschriften, beperkter voor de incunabelen en summier voor het latere materiaal) wordt aandacht besteed aan onder meer de samenstelling en de herkomst van de collectie. Door de publicatie van deze catalogus en door het fysiek onderbrengen van de boeken bij de bibliotheek van de Universiteit van Tilburg, waarin de Theologische Faculteit met ingang van 2006 is geincorporeerd, is de toegankelijkheid van dit - deels unieke - materiaal sterk vergroot.
https://magrudy-assets.storage.googleapis.com/9789042916630.jpg
49.350000 USD
Paperback
Book cover image
Dit boek gaat over theologie als universitair vak. Wat theologie aan de universiteit te doen heeft, en hoe ze dat doen moet, daarover bestaan heel verschillende opvattingen. In dit boek worden twee opvattingen met elkaar geconfronteerd, die in het Nederlandse bestel nogal eens in elkaars vaarwater zitten: theologie die zich ...
Tweestromenland: Over Wijsgerige En Belijdende Theologie
Dit boek gaat over theologie als universitair vak. Wat theologie aan de universiteit te doen heeft, en hoe ze dat doen moet, daarover bestaan heel verschillende opvattingen. In dit boek worden twee opvattingen met elkaar geconfronteerd, die in het Nederlandse bestel nogal eens in elkaars vaarwater zitten: theologie die zich in laatste instantie op een belijdenis baseert en theologie die zich beroept op het natuurlijk verstand. In de onderzoeksgroep waaruit dit boek is voortgekomen waren beide benaderingen vertegenwoordigd. Het resultaat is verrassend. Herhaaldelijk wordt betoogd, dat er in feite helemaal geen verschil is. In het spectrum van zienswijzen komen vele oude en nieuwe thema's naar voren: polytheisme versus monotheisme, spiritualiteit als verbindende schakel tussen theologie en filosofie, het concrete ingrijpen van God in de geschiedenis, de zogenaamde duplex ordo, de grammaticale analyse van religieuze taal, om er een paar te noemen. Het land dat door deze twee stromen van theologie bevloeid wordt blijkt vruchtbare bodem te zijn.
https://magrudy-assets.storage.googleapis.com/9789042910485.jpg
39.900000 USD
Paperback
Book cover image
In 1948 promoveerde Piet Schoonenberg tot doctor in de theologie op het proefschrift Theologie als geloofsvertolking. In deze studie gaf hij een indringende analyse van de discussies over het statuut en de methode van de theologie in de toenmalige Franstalige katholieke theologie. Zij hadden rechtstreeks te maken met de vernieuwing ...
Theologie Als Geloofsvertolking
In 1948 promoveerde Piet Schoonenberg tot doctor in de theologie op het proefschrift Theologie als geloofsvertolking. In deze studie gaf hij een indringende analyse van de discussies over het statuut en de methode van de theologie in de toenmalige Franstalige katholieke theologie. Zij hadden rechtstreeks te maken met de vernieuwing in de katholieke theologie die met het Tweede Vaticaans concilie ingang zou vinden. In het midden van de eeuw wekte die vernieuwing nog argwaan en kritiek, ook vanwege de hoogste kerkelijke instanties. Deze omstandigheden verhinderden de publicatie van de dissertatie. Pas zestig jaar later, in 2008, werd Theologie als geloofsvertolking gepubliceerd. Deze bundel bevat zeven theologische en historische essays over het boek, geschreven door Nederlandse en Vlaamse theologen en kerkhistorici, die aanzetten geven tot interpretatie en voortgezette reflectie over de problematiek die Schoonenberg behandelde. De auteurs verhelderen niet alleen de theologiehistorische context van het werk, zij laten ook zien hoe de dissertatie de basis vormde voor de latere ontwikkeling van het werk van een van de belangrijkste Nederlandse theologen uit de twintigste eeuw.
https://magrudy-assets.storage.googleapis.com/9789042921573.jpg
66.150000 USD
Paperback
Book cover image
De Heilige Bruno, geboren te Keulen ca. 1030, is de stichter van de kartuizerorde. Hij was een bekende leraar aan de kathedrale school te Reims. In 1804 vestigt hij zich met zijn gezellen in een bergachtige en onbewoonde plek in de Dauphine: de Chartreuse-vallei, niet ver van Grenoble. Paus Urbanus ...
Magister Bruno. Negen Eeuwen Uitstraling Van De Kartuizerorde
De Heilige Bruno, geboren te Keulen ca. 1030, is de stichter van de kartuizerorde. Hij was een bekende leraar aan de kathedrale school te Reims. In 1804 vestigt hij zich met zijn gezellen in een bergachtige en onbewoonde plek in de Dauphine: de Chartreuse-vallei, niet ver van Grenoble. Paus Urbanus II, een van zijn vroegere leerlingen te Reims, roept hem naar Rome in 1090 als persoonlijke raadsman. Nadien weigert hij een pauselijke aanbieding om aartsbisschop van Calabrie te worden, de roep naar het contemplatieve leven in de woestenij wordt hem te sterk. Uiteindelijk stemt paus Urbanus II erin toe dat hij zich terugtrekt in Calabrie, waar hij het klooster van Santa Maria della Torre sticht. Daar sterft hij op zondag 6 oktober 1101. Ter gelegenheid van de negenhonderdste verjaardag van het overlijden van Bruno, werd in het voormalige kartuizerklooster Sint-Jansberg te Zelem bij Diest een internationaal congres georganiseerd. De bijdragen van de verschillende referenten zijn gebundeld in dit boek, evenals een aantal inleidende teksten en illustraties. Enkele referaten handelen specifiek over de geschiedenis van het Sint-Jansbergklooster.
32.550000 USD
Paperback
Book cover image
Hadewijch (ca. 1210-1260) is een figuur die, ook internationaal, blijft boeien. Als auteur is zij bijzonder creatief en artistiek. Als begijn behoort Hadewijch tot een revolutionaire vrouwenbeweging, gevormd door godvruchtige vrouwen die, zelfbewust, niet in het klooster en evenmin in het huwelijk willen treden. Geestelijk en materieel zelfstandig komen deze ...
Hadewijch. Schrijfster - Begijn - Mystica
Hadewijch (ca. 1210-1260) is een figuur die, ook internationaal, blijft boeien. Als auteur is zij bijzonder creatief en artistiek. Als begijn behoort Hadewijch tot een revolutionaire vrouwenbeweging, gevormd door godvruchtige vrouwen die, zelfbewust, niet in het klooster en evenmin in het huwelijk willen treden. Geestelijk en materieel zelfstandig komen deze eerste begijnen - die dus nog niet de begijntjes van de latere begijnhoven zijn - in conflict met de maatschappelijke orde. Zo hebben zij de reactie te verduren van clerici, wereldlijke en kerkelijke gezagsdragers en officiele religieuzen. Als mystica stelt Hadewijch, naast het heerlijke aspect van de liefdesgemeenschap, ook de pijnlijke kant ervan in het licht: met de minnegenieting gaat volgens haar een steeds heviger verlangen gepaard; in de eenheid wordt het anders-zijn van de Geliefde des te sterker. De vereniging met God is dan ook geen geestverheffing die de mens onttrekt aan het mens-zijn. Het echte een-zijn bestaat, integendeel, in het samenspel van rusten in God en werken in deze wereld , van God met God zijn en mens met de Mens (Jezus). Als mens zult ge leven! - dat is de keiharde kern van Hadewijchs leven en leer.
28.350000 USD
Paperback
Book cover image
In moderne kerken zijn kruiswegstaties vaak verdwenen of tot onderdeel geworden van een abstracte wandschildering of decoratief relief. Toch heeft het kruis de laatste tijd zijn traditionele plaats in het hart van de christelijke spiritualiteit teruggevonden. Juist in een tijd van geweld en onrecht zonder weerga krijgt het kruis betekenis ...
Ecce Homo: Schouwen Van De Weg Van Liefde/contemplating the Way of Love
In moderne kerken zijn kruiswegstaties vaak verdwenen of tot onderdeel geworden van een abstracte wandschildering of decoratief relief. Toch heeft het kruis de laatste tijd zijn traditionele plaats in het hart van de christelijke spiritualiteit teruggevonden. Juist in een tijd van geweld en onrecht zonder weerga krijgt het kruis betekenis als symbool van willekeurig geweld, van onrechtvaardige veroordeling van mensen, onderdrukking van het protest van de zwakken door belangengroepen die anderen in hun macht houden. Moderne mensen worden onophoudelijk geconfronteerd met Jezus die gefolterd, zwartgemaakt en tot zwijgen gebracht wordt. Dagelijks lezen wij in de krant en zien we op de televisie talloze berichten over oorlogen en zinloos geweld. In dit boek mediteren de zalige Titus Brandsma en de kunstenaar Albert Servaes over het lijden van Christus. De beroemde tweede bekering van Teresa kwam voort uit de beschouwing van een beeld van de Ecce Homo - een van die realistische Spaanse afbeeldingen die ons het bloed en de wonden waarmee het heilig lichaam overdekt is, niet besparen. De meditaties van Titus Brandsma over het lijden vormen een onderdeel van deze traditie waarin een levendig gebruik van de verbeelding ertoe dient om de werkelijkheid van Jezus' lijden op te roepen. Zijn overwegingen worden echter niet bij toeval in herinnering gebracht, want zij zijn meditaties bij de staties van de kruisweg van de schilder, Albert Servaes. De details van zijn overwegingen worden bepaald door de zwart op wit houtskooltekeningen van de kunstenaar. Dit boek presenteert een meesterwerk van de Vlaamse kunst gekoppeld aan de geestelijke reflecties van een vooraanstaand religieus personage uit Nederland. Beide zijn het resultaat van de overweging van Jezus' weg van de liefde. Servaes tekent in zichtbare beelden wat Titus Brandsma heel zijn leven innerlijk overwogen en geleefd heeft. Brandsma ziet in de kruisweg van Servaes een vorm van kunst die kan helpen om tot de ware contemplatie van de lijdende Christus te komen. Een zalige die mediteert bij een kruisweg die door Rome verboden wordt omdat het lijden te menselijke trekken vertoont.In recent times the cross has once more assumed its traditional place at the heart of Christian spirituality. To an age of unprecedented violence and injustice the cross makes sense as the symbol of arbitrary violence, unjust condemnation, suppression of the protest of the weak by powerful vested interests. Jesus, tortured, calumniated and silenced, has a familiar look to the modern person. Teresa of Avila's famous second conversion resulted from contemplating a statue of the Ecce homo - one of those realistic Spanish ones not omitting the blood and wounds covering the sacred body. To beginners in prayer, practicing meditation, she recommends the use of the imagination to picture Jesus, especially in his passion. Albert Servaes (1883-1966) is the leading representative of Expressionism in Belgian painting. Here we have a great piece of Flemish art matched with the spiritual thoughts of Brandsma. Titus meditating on the passion of the Lord, and calling attention to the place of the cross in prayer. These meditations on the passion stand wholly in this tradition of the vivid use of the imagination in order to evoke the reality of Jesus' sufferings. The details of his thoughts are determined by the artist's black on sepia drawings and are completely understood only by reference to them. No doubt the grim expressionist statement of the theme brought home with extra force to Titus' mind the frightful nature of the crucifixion.
45.150000 USD
Hardback
Book cover image
Een groeiend aantal mensen wil het Nieuwe Testament in zijn oorspronkelijke taal lezen, maar in hun opleiding hebben ze nooit kennis gemaakt met de Griekse taal. Studenten godsdienstwetenschappen, religiestudie en theologie, mensen in kerkelijke opleidingsprogramma's en leden van geinteresseerde bijbelstudiegroepen hebben nood aan een handboek dat hen in staat stelt ...
J.W. Wenham - Inleiding Tot Het Grieks Van Het Nieuwe Testament
Een groeiend aantal mensen wil het Nieuwe Testament in zijn oorspronkelijke taal lezen, maar in hun opleiding hebben ze nooit kennis gemaakt met de Griekse taal. Studenten godsdienstwetenschappen, religiestudie en theologie, mensen in kerkelijke opleidingsprogramma's en leden van geinteresseerde bijbelstudiegroepen hebben nood aan een handboek dat hen in staat stelt op een korte termijn de elementen van het Grieks van het Nieuwe Testament aan te leren. Dit is geen onmogelijke taak, want de stof is relatief beperkt. Wie 10% van het vocabulaire van het Nieuwe Testament kent (ongeveer 800 woorden), kan 85% van de 137 500 woorden begrijpen. Ook de fundamentele elementen van de grammatica van het Nieuwe Testament zijn niet overdreven omvangrijk. De bedoeling van dit handboek is een zo efficient mogelijke inleiding te geven op het Grieks van het Nieuwe Testament voor mensen die de taal nog niet kennen. De selectie van het lesmateriaal en de volgorde van de 44 lessen beantwoorden aan een bepaalde didactische methode. Deze bestaat erin de meest frequente woorden (woorden die meer dan 20 keer in het Nieuwe Testament voorkomen) en de meest fundamentele elementen van de grammatica aan te leren. De rest zal later bij het lezen van teksten stilaan vanzelf komen. Dit boek streeft dus niet naar volledigheid, maar naar een zo economisch mogelijke aanpak die de studenten de kennis van onnodige details bespaart. De Nederlandse uitgave is op vele plaatsen uitgebreider en overzichtelijker dan de Engelse. Ter verduidelijking van de grammatica werden nieuwe bijbelse voorbeelden toegevoegd. De Griekse tekst volgt N27, de Nederlandse bijbelteksten zijn ofwel eigen vertalingen ofwel weergaven van de aangegeven officiele vertalingen, bij voorkeur de Willibrordvertaling van 1995. Een belangrijk verschil met het Engelse handboek is ook het feit dat de Nederlandse vertaling accenten gebruikt in de weergave van het Grieks. De belangrijkste paradigmata worden in overzichtelijke tabellen aangereikt. Als geheugensteun bij het leren van de woordenschat wordt bij een groot aantal griekse woorden een etymologisch verwant Nederlands woord vermeld. Bij elke les hoort een uitvoerige oefening. Gedetailleerde indices vergemakkelijken het gebruik van het boek en het leerproces.
32.550000 USD
Paperback
Page 1 of 1