Filter
(found 26 products)
Book cover image
Aven de karva nordeuropeiska folken har haft sin beskarda del av drommare: filosofer, utoper och dystoper har under skilda epoker funnit en plats i det nord- och centraleuropeiska kulturklimatet. I en serie djupsinniga, men likval stilsakert och lattillgangligt tecknade essaer, foljer Lars-Holger Holm upp nagra av de viktigaste tanketradarna i ...
Drommen Om Ultima Thule
Aven de karva nordeuropeiska folken har haft sin beskarda del av drommare: filosofer, utoper och dystoper har under skilda epoker funnit en plats i det nord- och centraleuropeiska kulturklimatet. I en serie djupsinniga, men likval stilsakert och lattillgangligt tecknade essaer, foljer Lars-Holger Holm upp nagra av de viktigaste tanketradarna i denna tradition. Med utgangspunkt fran de kontrara begreppen utopi och verklighet later han oss, bland annat, stifta bekantskap med Nietzsches forestallning om ett framtida aristokratiskt samhallsstyre; Oswald Spenglers filosofiska profetia om vasterlandets ned- och undergang; Carl Jonas Love Almqvists alkemistiska spekulationer; historien om hur Sankt Goran blev Stockholms skyddshelgon; samt med poeten Baudelaires beskrivning av det pandemonium som utbrot da Wagners Tannhauser for forsta gangen sattes upp i Paris. Boken avslutas med en glimt av den Emmanuel Swedenborg som, ansatt av onda andar, ofortrutet fortsatter att aterge sin vision av himlen. Lars Holger Holm ar forfattare, frilansskribent och violinist. Han har varit programledare for P2:s Klassisk formiddag och publicerat sig i bl.a. Svenska Dagbladet, Moderna Tider och Samtidsmagasinet Salt.
https://magrudy-assets.storage.googleapis.com/9781907166143.jpg
12.600000 USD

Drommen Om Ultima Thule

by Lars Holger Holm
Paperback / softback
Book cover image
Den forsta upplagan av Oswald Spenglers stridsskrift Preussentum und Sozialismus kom ut i Tyskland 1919. En svensk oversattning, har atergiven i faksimil, gavs ut pa Chelius forlag tva ar senare under titeln Preusseri och socialism. For de flesta lasare torde termen preusseri vara synonym med kadaverdisciplin och despotiskt militarstyre. Spengler ...
Preusseri Och Socialism
Den forsta upplagan av Oswald Spenglers stridsskrift Preussentum und Sozialismus kom ut i Tyskland 1919. En svensk oversattning, har atergiven i faksimil, gavs ut pa Chelius forlag tva ar senare under titeln Preusseri och socialism. For de flesta lasare torde termen preusseri vara synonym med kadaverdisciplin och despotiskt militarstyre. Spengler anvander emellertid begreppet for att beteckna vad han kallar preussarandan - en typiskt tysk, medfodd laggning som tar sig uttryck i egenskaper som pliktkansla och beredvillighet att uppoffra sig for det gemensamma basta. For Spengler ar denna preussaranda - till skillnad fran marxismen, som han kritiserar hart - liktydig med sann socialism. Spengler staller i Preusseri och socialism tva fundamentalt vasensskilda livsaskadningar mot varandra: a ena sidan den engelska liberalismen och a den andra den preussiska socialismen. Medan den engelska liberalismen praglas av langt driven individualism och hansynslos vinningslystnad betonar den preussiska socialismen samhorighet, solidaritet och folkgemenskap. Dessa bada synsatt ar oforenliga och kan inte samexistera. Beroende pa vilken ideologi som far overtaget, kommer makten i slutanden ytterst att vila antingen hos finansiella intressen eller hos stater. Spengler uppmanar mot den bakgrunden medborgare ur alla samhallsskikt att satta klassegoismen at sidan, anamma den preussiska socialismen och sluta upp i kamp mot den liberala varldsaskadningen, det inre Albion , som han menar utgor ett dodligt hot mot nationens fortbestand. Oswald Spengler (1880-1936), tysk historiker och filosof, ar mest kand for sin teori att civilisationer inte utvecklas linjart, utan cykliskt, och fods, blomstrar och dor pa ett satt som paminner om ett levande vasen. Spengler utvecklade teorin i sitt magnum opus Vasterlandets undergang som kom ut i tva volymer 1918 och 1922.
https://magrudy-assets.storage.googleapis.com/9781907166693.jpg
31.500000 USD

Preusseri Och Socialism

by Oswald Spengler
Hardback
Book cover image
I forordet till denna originaloversattning av Oswald Spenglers Neubau des deutschen Reiches skriver Lars Holger Holm att de problem Spengler brottades med inte endast var symptomatiska for det Tyskland som efter freden i Versailles genomgick en djupgaende samhallskris; de speglar aven var tid och de dramatiska sociala omvalvningar vi i ...
Nybyggnaden AV Det Tyska Riket
I forordet till denna originaloversattning av Oswald Spenglers Neubau des deutschen Reiches skriver Lars Holger Holm att de problem Spengler brottades med inte endast var symptomatiska for det Tyskland som efter freden i Versailles genomgick en djupgaende samhallskris; de speglar aven var tid och de dramatiska sociala omvalvningar vi i ogonblicket genomlever. Sa kan ocksa Spenglers ideer om en nydaning av 1924 ars tyska samhalle lasas som bade ett stycke historia och en tidlos betraktelse over de moderna staternas politiska problem. I Nybyggnaden av det tyska riket tacker Spengler flera viktiga samhallsomraden; fran skattepolitik till utbildning och medborgerliga rattigheter, och presenterar en analys och kritik av samtliga omraden som kanns lika aktuella idag. Oswald Spengler (1880-1936), tysk historiker och filosof, ar mest kand for sin teori att civilisationer inte utvecklas linjart, utan cykliskt, och fods, blomstrar och dor pa ett satt som paminner om ett levande vasen. Spengler utvecklade teorin i sitt magnum opus Vasterlandets undergang som kom ut i tva volymer 1918 och 1922.
https://magrudy-assets.storage.googleapis.com/9781910524206.jpg
18.380000 USD

Nybyggnaden AV Det Tyska Riket

by Oswald Spengler
Paperback / softback
Book cover image
Subliminala budskap, parkeringsvakter, valaffischer med katastrofal grammatik, en annorlunda mallorcaresa, Walt Disney, Napoleon pa vag mot sitt Waterloo, Freud och Jung i envig och ett alldeles sarskilt vin som mer an nagot annat rojer dionysisk narvaro. Dessa och hundra andra amnen samsas i Ornen landar; Lars Holger Holms senaste samling ...
OErnen landar: och andra artiklar
Subliminala budskap, parkeringsvakter, valaffischer med katastrofal grammatik, en annorlunda mallorcaresa, Walt Disney, Napoleon pa vag mot sitt Waterloo, Freud och Jung i envig och ett alldeles sarskilt vin som mer an nagot annat rojer dionysisk narvaro. Dessa och hundra andra amnen samsas i Ornen landar; Lars Holger Holms senaste samling essaer, artiklar och satirer. Forfattarens mangariga kamp mot den svenska slatstrukenheten, mot ett narmast totalitart kulturliv och en pueril samhallsdebatt, fors i motvind, med en spraklig, konceptuell uppfinningsrikedom som andas livsgladje och dar lasaren rycks med av de retoriska krigsforklaringar som med obandigt gott humor slungas mot den svenska valfardsstatens ideologiska kommissarier. Aven den mer poetiska och epikureiska sidan i Holms karaktar kommer till uttryck, sasom i hans mystiska stadsvandringar, bukoliska landskapsskildringar och panegyriska forsvar av franska viner och ostar. Lagg dartill den klassiske musikern, kulturkritikern, samhallsanalytikern, recensenten och resenaren, och konturen av en renassansmanniska pa nyfiket besok i dataaldern glimtar fram.Ornen landar utgor ett representativt tvarsnitt genom Holms lika mangsidiga som originella forfattarskap, och bjuder darmed ocksa - i forlangningen, mellan raderna och i andanom - pa en filosofisk resa fran denna varld, sub luna, ut mot stjarnorna. ..Lars Holger Holm ar forfattare, frilansskribent och violinist. Han har varit programledare pa Stockholm Classic FM och publicerat sig i bl.a. Finanstidningen, Svenska Dagbladet, Moderna Tider och Samtidsmagasinet Salt.
https://magrudy-assets.storage.googleapis.com/9781907166242.jpg
14.700000 USD

OErnen landar: och andra artiklar

by Lars Holger Holm
Paperback / softback
Book cover image
I forordet till denna originaloversattning av Oswald Spenglers Neubau des deutschen Reiches skriver Lars Holger Holm: De problem Spengler brottades med var inte endast symptomatiska for det Tyskland som efter freden i Versailles genomgick en djupgaende samhallskris; de speglar aven var tid och de dramatiska sociala omvalvningar vi i ogonblicket ...
Nybyggnaden AV Det Tyska Riket
I forordet till denna originaloversattning av Oswald Spenglers Neubau des deutschen Reiches skriver Lars Holger Holm: De problem Spengler brottades med var inte endast symptomatiska for det Tyskland som efter freden i Versailles genomgick en djupgaende samhallskris; de speglar aven var tid och de dramatiska sociala omvalvningar vi i ogonblicket genomlever. Sa kan ocksa Spenglers ideer om en nydaning av 1924 ars tyska samhalle lasas som bade ett stycke historia och en tidlos betraktelse over de moderna staternas politiska problem. I Nybyggnaden av det tyska riket tacker Spengler in flera viktiga samhallsomraden, alltifran skattepolitik till utbildning och medborgerliga rattigheter. Hans analys och kritik inom samtliga dessa omraden kanns lika aktuella idag. Oswald Spengler (1880-1936), tysk historiker och filosof, var en av det tidiga 1900-talets mest inflytelserika tankare. Han disputerade 1904 vid universitetet i Halle pa en avhandling om Herakleitos filosofi, men lamnade den akademiska banan och blev gymnasielarare i Hamburg. Efter att ha erhallit ett mindre arv efter sin mor 1911, slutade Spengler undervisa, flyttade till Munchen och paborjade en bana som fri skribent. Sitt genombrott fick han 1918 da den forsta volymen av hans magnum opus Vasterlandets undergang kom ut pa det anrika osterrikiska forlaget Wilhelm Braumuller. I Vasterlandets undergang presenterade Spengler hypotesen att civilisationer inte utvecklas linjart, utan cykliskt, och fods, blomstrar och dor pa ett satt som paminner om ett levande vasen. Spengler menade att den vasterlandska civilisationen befinner sig i sin sista, nedatgaende fas, och ar pa vag att slockna ut. Vasterlandets undergang blev en storsaljare och vackte livlig debatt bland akademiker och kulturpersonligheter over hela varlden. Succen med Vasterlandets undergang gjorde Spengler till en celebritet. Han blev en av de tongivande gestalterna inom den sa kallade konservativa revolutionen - en idestromning i mellankrigstidens Tyskland syftande till att ateruppbygga landet pa nationalistisk och konservativ grund efter det forlorade varldskriget och kejsardomets fall. Efter att nationalsocialisterna kom till makten marginaliserades Spengler alltmer. Hans sista bok Avgorande ar som kom ut 1933 forbjods av censuren eftersom Spengler kritiserade den nationalsocialistiska ideologin pa flera punkter. Tre ar senare drabbades Spengler av en hjartattack och avled i sitt hem i Munchen. 'Folkets rattigheter' ar lojliga sa lange man forestaller sig dem som friheten att lata sig fordarvas av partier. - sid. 32 Till grund for den germanska livskanslan ligger omvant frihetsiden. Germanen vill riva de skrankor som star hindrande i vagen for hans inre gestalt och dess utatriktade verkan. Han kanner sig fri gentemot hela omvarlden, som personlighet, som man, var och en for sig, pa samma satt som han sasom troende kristen, bedjande eller botgorande, star ensam infor sin gud. - sid. 70 Men a andra sidan borde foretagarens livsuppgift bara foljande rubrik: Egendom forpliktar. Egendom - ordet fattat med hela den moraliska tyngden i den germanska livskanslan - forutsatter ocksa ett slags socialism, ett preussiskt till skillnad fran ett engelskt imperativ: Behandla din egendom som om den anfortrotts dig av folket. - sid. 109 Ur friheten stammar aven de germanska forestallningarna om familjen och staten, tva sammanhang av inbordes relaterade rattigheter och skyldigheter vilka endast ar tankbara tillsammans i form av en levande helhet. Man kan beteckna dem som privat och offentlig ratt: de sammanhanger pa sa vis att familjen garanterar detta livs framtid genom slaktets fortbestand, medan staten politiskt skyddar och socialt understoder det. - sid. 70
https://magrudy-assets.storage.googleapis.com/9781910524213.jpg
36.750000 USD

Nybyggnaden AV Det Tyska Riket

by Oswald Spengler
Hardback
Book cover image
Den nya h gern r den f rsta svenska vers ttningen av Michael O'Mearas klassiska studie av de identit ra r relser som sedan decennier omformat konturerna i europeisk politik. H r m ter vi Alain de Benoists GRECE (Groupement de Recherche et d'Etude pour la Civilisation Europ enne), som ...
Den Nya H gern
Den nya h gern r den f rsta svenska vers ttningen av Michael O'Mearas klassiska studie av de identit ra r relser som sedan decennier omformat konturerna i europeisk politik. H r m ter vi Alain de Benoists GRECE (Groupement de Recherche et d'Etude pour la Civilisation Europ enne), som av Paul Piccone i Telos kallats den intressantaste intellektuella sammanslutning som funnits p kontinenten sedan femtiotalets existentialister. Gruppen utg r idag den ledande skolbildningen inom samtida h gert nkande. GRECE bildades av veteraner fr n nationalistiska, h gerradikala, traditionalistiska och regionalistiska r relser, och b rjade sin bana som en mindre sammanslutning franska intellektuella, med m let att st rka den europeiska kulturens s nderfallande grundvalar. P grund av den h ga kvalitet som utm rkte dess publikationer, och dess filosofiskt vertygande omformulering av h gerns projekt, drog tankesmedjan omedelbart till sig anh ngare. Redan p det sena 70-talet hade GRECE rekryterat en imponerande upps ttning kontinentala t nkare till sin verksamhet. I Italien, Tyskland, Belgien och ett antal andra europeiska l nder, har det sedan dess uppst tt organisationer och f rlag som antingen varit direkt kopplade till GRECE i Paris, eller varit engagerade i liknande projekt. Som en f ljd av denna utveckling, har id er p verkade av GRECE b rjat spela en allt st rre roll i formuleringen av alternativ till den r dande ideologiska ordningen i Europa. Den europeiska nya h ger som GRECE skapat r dock inte nyskapande i modern mening, utan i traditionalistisk. Man vill f rverkliga de m jligheter som fortfarande ligger latent i den europeiska kulturen. Ett s dant projekt r idag mer angel get n n gonsin, eftersom ett halvt rhundrade under liberaldemokratiska, amerikanska lydregimer har gjort att Europas m nniskor nu hotas av utpl ning som distinkta folk och kulturer. I direkt opposition mot de europeiska eliternas svek, v nder sig den nya h gern till det ursprungliga hos den europeiska m nniskan, i hopp om att v cka en vilja till motst nd och kreativitet. Resultatet, som dokumenteras i denna bok, r kanske den mest f r dande kritik av det liberala projektet som formulerats. Den nya h gern inneh ller ett f r den svenska utg van unikt f rord av Daniel Friberg.
https://magrudy-assets.storage.googleapis.com/9781910524466.jpg
52.500000 USD

Den Nya H gern

by Michael O'Meara
Hardback
Book cover image
I Avgorande ar tecknar Oswald Spengler en skoningslost kritisk bild av den moderna vasterlandska civilisationen. Vasterlandet ar statt i forfall och pa vag att do, forgiftat av overdriven rationalism, brist pa fungerande hierarkier och en allmant utbredd rotloshet. Spengler gor sina iakttagelser i mellankrigstidens Tyskland, under en period praglad av ...
Avgorande Ar
I Avgorande ar tecknar Oswald Spengler en skoningslost kritisk bild av den moderna vasterlandska civilisationen. Vasterlandet ar statt i forfall och pa vag att do, forgiftat av overdriven rationalism, brist pa fungerande hierarkier och en allmant utbredd rotloshet. Spengler gor sina iakttagelser i mellankrigstidens Tyskland, under en period praglad av politisk oro och ekonomiskt kaos. For Spengler stod det klart att varlden inte skulle vara sig lik efter den internationella kraftmatning som var under uppsegling. Han betraktade var tid som den mest odesmattade och allvarstyngda i mansklighetens historia - en tid da nationers och folks oden skulle avgoras. De iakttagelser som Spengler gor i Avgorande ar begransar sig inte till Tyskland eller till perioden mellan de bada varldskrigen. Spengler betraktar historien ur ett storre perspektiv och drar frekventa paralleller till andra civilisationer och tidevarv. Han beskriver globala skeden som stracker sig over 1900-talet och en god bit in i 2000-talet. Det ar ingen ljus bild av framtiden som Spengler tecknar. Manniskan ar enligt honom ett rovdjur och livet ar kamp. Mansklighetens normaltillstand ar inte fred, utan krig. Var tid kallar Spengler for varldskrigens tidsalder - en tidsalder som han forutspar kommer att vara atminstone genom hela 2000-talets forsta arhundrade. Avgorande ar blev snabbt en bastsaljare nar den forst kom ut i Tyskland 1933. Boken forbjods emellertid nagon tid efter utgivningen, eftersom Spengler kritiserade den nationalsocialistiska politiken i flera avseenden; bland annat delade Spengler inte nationalsocialisternas rasbiologiska utgangspunkter. Den foreliggande utgavan ar ett nytryck i faksimil av den svenska oversattningen fran 1934. Oswald Spengler (1880-1936), tysk historiker och filosof, ar mest kand for sin teori att civilisationer inte utvecklas linjart, utan cykliskt, och fods, blomstrar och dor pa ett satt som paminner om ett levande vasen. Spengler utvecklade teorin i sitt magnum opus Vasterlandets undergang som kom ut i tva volymer 1918 och 1922.
https://magrudy-assets.storage.googleapis.com/9781907166679.jpg
35.700000 USD

Avgorande Ar

by Oswald Spengler
Hardback
Book cover image
H gern kommer tillbaka. Efter rtionden av f rnedring och politiska misslyckanden har oppositionen sk rpt sig. Det r inte en dag f r tidigt. Sverige och Europa st r inf r utmaningar som de sittande, inkompetenta eliterna inom politikerk ren, akademin och massmedia varken kan eller vill m ta. ...
H gern Kommer Tillbaka
H gern kommer tillbaka. Efter rtionden av f rnedring och politiska misslyckanden har oppositionen sk rpt sig. Det r inte en dag f r tidigt. Sverige och Europa st r inf r utmaningar som de sittande, inkompetenta eliterna inom politikerk ren, akademin och massmedia varken kan eller vill m ta. Okontrollerad invandring, huvudl st resurssl seri och konsumtionssamh llets rasering av den v sterl ndska m nniskans sj lva inre - problem som st ller fr gor det omskrivna etablissemanget inte kan svara p . Den nya h gern kan, och g r, just det. I denna koncisa handbok finns samlat ett antal h gaktuella texter av Daniel Friberg f r den som r eller vill vara aktiv i den verkliga opposition v rt land och v r kontinent beh ver. Boken inneh ller ven ett f rord av den id politiske bloggaren Joakim Andersen, tidigare k nd f r en bredare allm nhet som Oskorei, samt efterord av Bj rn Herstad, aff rsman och grundare av det konservativa n tverket Engelbrekt. Daniel Friberg r civilekonom, verkst llande direkt r f r gruvbolaget Wiking Mineral och en av grundarna av tankesmedjan Motpol. Han har en gedigen bakgrund inom den svenska oppositionen, och var en av de centrala initiativtagarna bakom bokf rlaget Arktos.
https://magrudy-assets.storage.googleapis.com/9781910524473.jpg
12.600000 USD

H gern Kommer Tillbaka

by Daniel Friberg
Paperback / softback
Book cover image
Vad innebar det att vara konservativ i en tid som ar sa skeptisk till konservatism? Hur kan vi leva i vara kanoniserade forfaders narvaro i en tid nar deras kulturella, religiosa och politiska arv sa rutinmassigt avfardas? Nar den mjuka liberalismen utgor den dominanta politiska kraften, kan konservativa bidra med ...
Att Vara Konservativ
Vad innebar det att vara konservativ i en tid som ar sa skeptisk till konservatism? Hur kan vi leva i vara kanoniserade forfaders narvaro i en tid nar deras kulturella, religiosa och politiska arv sa rutinmassigt avfardas? Nar den mjuka liberalismen utgor den dominanta politiska kraften, kan konservativa bidra med nagot till den allmanna debatten som inte kommer att avfardas som ren nostalgi? I denna personliga och underhallande bok forklarar den kande filosofen Roger Scruton hur man kan leva som konservativ all press att vara pa ett annat satt till trots. Scruton stodjer sig pa sin egen erfarenhet av att vara en kontroversiell kulturpersonlighet i det offentliga livet. Han argumenterar for att manskligheten kanske kan klara av att overleva utan en konservativ installning till livet, men den kommer definitivt inte frodas. Att vara konservativ ar inte bara en ritning for en modern konservatism. Den ar dessutom ett helhjartat forsvar for de gammalmodiga konventioner och varderingar som var svaga men alltjamt bestaende civilisation vilar pa. Professor Roger Scruton ar frilansskribent, filosof, forfattare till mer an 40 bocker, radiopratare och kommentator. Han ar fellow vid Ethics and Public Policy Center i Washington.
https://magrudy-assets.storage.googleapis.com/9781910524787.jpg
40.950000 USD

Att Vara Konservativ

by Roger Scruton
Hardback
Book cover image
Den nya hogern ar den forsta svenska oversattningen av Michael O'Mearas klassiska studie av de identitara rorelser som sedan decennier omformat konturerna i europeisk politik. Har moter vi Alain de Benoists GRECE (Groupement de Recherche et d'Etude pour la Civilisation Europeenne), som av Paul Piccone i Telos kallats den intressantaste ...
Den Nya Hogern: Antiliberalism I det Postmoderna Europa
Den nya hogern ar den forsta svenska oversattningen av Michael O'Mearas klassiska studie av de identitara rorelser som sedan decennier omformat konturerna i europeisk politik. Har moter vi Alain de Benoists GRECE (Groupement de Recherche et d'Etude pour la Civilisation Europeenne), som av Paul Piccone i Telos kallats den intressantaste intellektuella sammanslutning som funnits pa kontinenten sedan femtiotalets existentialister. Gruppen utgor idag den ledande skolbildningen inom samtida hogertankande. GRECE bildades av veteraner fran nationalistiska, hogerradikala, traditionalistiska och regionalistiska rorelser, och borjade sin bana som en mindre sammanslutning franska intellektuella, med malet att starka den europeiska kulturens sonderfallande grundvalar. Pa grund av den hoga kvalitet som utmarkte dess publikationer, och dess filosofiskt overtygande omformulering av hogerns projekt, drog tankesmedjan omedelbart till sig anhangare. Redan pa det sena 70-talet hade GRECE rekryterat en imponerande uppsattning kontinentala tankare till sin verksamhet.I Italien, Tyskland, Belgien och ett antal andra europeiska lander, har det sedan dess uppstatt organisationer och forlag som antingen varit direkt kopplade till GRECE i Paris, eller varit engagerade i liknande projekt. Som en foljd av denna utveckling, har ideer paverkade av GRECE borjat spela en allt storre roll i formuleringen av alternativ till den radande ideologiska ordningen i Europa. Den europeiska nya hoger som GRECE skapat ar dock inte nyskapande i modern mening, utan i traditionalistisk. Man vill forverkliga de mojligheter som fortfarande ligger latent i den europeiska kulturen. Ett sadant projekt ar idag mer angelaget an nagonsin, eftersom ett halvt arhundrade under liberaldemokratiska, amerikanska lydregimer har gjort att Europas manniskor nu hotas av utplaning som distinkta folk och kulturer. I direkt opposition mot de europeiska eliternas svek, vander sig den nya hogern till det ursprungliga hos den europeiska manniskan, i hopp om att vacka en vilja till motstand och kreativitet. Resultatet, som dokumenteras i denna bok, ar kanske den mest forodande kritik av det liberala projektet som formulerats. Den nya hogern innehaller ett for den svenska utgavan unikt forord av Daniel Friberg.
https://magrudy-assets.storage.googleapis.com/9781910524435.jpg
35.840000 USD

Den Nya Hogern: Antiliberalism I det Postmoderna Europa

by Daniel Friberg, Michael O'Meara
Paperback / softback
Book cover image
H gern kommer tillbaka. Efter rtionden av f rnedring och politiska misslyckanden har oppositionen sk rpt sig. Det r inte en dag f r tidigt. Sverige och Europa st r inf r utmaningar som de sittande, inkompetenta eliterna inom politikerk ren, akademin och massmedia varken kan eller vill m ta. ...
H gern Kommer Tillbaka
H gern kommer tillbaka. Efter rtionden av f rnedring och politiska misslyckanden har oppositionen sk rpt sig. Det r inte en dag f r tidigt. Sverige och Europa st r inf r utmaningar som de sittande, inkompetenta eliterna inom politikerk ren, akademin och massmedia varken kan eller vill m ta. Okontrollerad invandring, huvudl st resurssl seri och konsumtionssamh llets rasering av den v sterl ndska m nniskans sj lva inre - problem som st ller fr gor det omskrivna etablissemanget inte kan svara p . Den nya h gern kan, och g r, just det. I denna koncisa handbok finns samlat ett antal h gaktuella texter av Daniel Friberg f r den som r eller vill vara aktiv i den verkliga opposition v rt land och v r kontinent beh ver. Boken inneh ller ven ett f rord av den id politiske bloggaren Joakim Andersen, tidigare k nd f r en bredare allm nhet som Oskorei, samt efterord av Bj rn Herstad, aff rsman och grundare av det konservativa n tverket Engelbrekt. Daniel Friberg r civilekonom, verkst llande direkt r f r gruvbolaget Wiking Mineral och en av grundarna av tankesmedjan Motpol. Han har en gedigen bakgrund inom den svenska oppositionen, och var en av de centrala initiativtagarna bakom bokf rlaget Arktos.
https://magrudy-assets.storage.googleapis.com/9781910524480.jpg
23.100000 USD

H gern Kommer Tillbaka

by Daniel Friberg
Hardback
Book cover image
Vad innebar det att vara konservativ i en tid som ar sa skeptisk till konservatism? Hur kan vi leva i vara kanoniserade forfaders narvaro i en tid nar deras kulturella, religiosa och politiska arv sa rutinmassigt avfardas? Nar den mjuka liberalismen utgor den dominanta politiska kraften, kan konservativa bidra med ...
Att Vara Konservativ
Vad innebar det att vara konservativ i en tid som ar sa skeptisk till konservatism? Hur kan vi leva i vara kanoniserade forfaders narvaro i en tid nar deras kulturella, religiosa och politiska arv sa rutinmassigt avfardas? Nar den mjuka liberalismen utgor den dominanta politiska kraften, kan konservativa bidra med nagot till den allmanna debatten som inte kommer att avfardas som ren nostalgi? I denna personliga och underhallande bok forklarar den kande filosofen Roger Scruton hur man kan leva som konservativ all press att vara pa ett annat satt till trots. Scruton stodjer sig pa sin egen erfarenhet av att vara en kontroversiell kulturpersonlighet i det offentliga livet. Han argumenterar for att manskligheten kanske kan klara av att overleva utan en konservativ installning till livet, men den kommer definitivt inte frodas. Att vara konservativ ar inte bara en ritning for en modern konservatism. Den ar dessutom ett helhjartat forsvar for de gammalmodiga konventioner och varderingar som var svaga men alltjamt bestaende civilisation vilar pa. Professor Roger Scruton ar frilansskribent, filosof, forfattare till mer an 40 bocker, radiopratare och kommentator. Han ar fellow vid Ethics and Public Policy Center i Washington.
https://magrudy-assets.storage.googleapis.com/9781910524770.jpg
26.250000 USD

Att Vara Konservativ

by Roger Scruton
Paperback / softback
Book cover image
I Avgorande ar tecknar Oswald Spengler en skoningslost kritisk bild av den moderna vasterlandska civilisationen. Vasterlandet ar statt i forfall och pa vag att do, forgiftat av overdriven rationalism, brist pa fungerande hierarkier och en allmant utbredd rotloshet. Spengler gor sina iakttagelser i mellankrigstidens Tyskland, under en period praglad av ...
Avgorande Ar
I Avgorande ar tecknar Oswald Spengler en skoningslost kritisk bild av den moderna vasterlandska civilisationen. Vasterlandet ar statt i forfall och pa vag att do, forgiftat av overdriven rationalism, brist pa fungerande hierarkier och en allmant utbredd rotloshet. Spengler gor sina iakttagelser i mellankrigstidens Tyskland, under en period praglad av politisk oro och ekonomiskt kaos. For Spengler stod det klart att varlden inte skulle vara sig lik efter den internationella kraftmatning som var under uppsegling. Han betraktade var tid som den mest odesmattade och allvarstyngda i mansklighetens historia - en tid da nationers och folks oden skulle avgoras. De iakttagelser som Spengler gor i Avgorande ar begransar sig inte till Tyskland eller till perioden mellan de bada varldskrigen. Spengler betraktar historien ur ett storre perspektiv och drar frekventa paralleller till andra civilisationer och tidevarv. Han beskriver globala skeden som stracker sig over 1900-talet och en god bit in i 2000-talet. Det ar ingen ljus bild av framtiden som Spengler tecknar. Manniskan ar enligt honom ett rovdjur och livet ar kamp. Mansklighetens normaltillstand ar inte fred, utan krig.Var tid kallar Spengler for varldskrigens tidsalder - en tidsalder som han forutspar kommer att vara atminstone genom hela 2000-talets forsta arhundrade. Avgorande ar blev snabbt en bastsaljare nar den forst kom ut i Tyskland 1933. Boken forbjods emellertid nagon tid efter utgivningen, eftersom Spengler kritiserade den nationalsocialistiska politiken i flera avseenden; bland annat delade Spengler inte nationalsocialisternas rasbiologiska utgangspunkter. Den foreliggande utgavan ar ett nytryck i faksimil av den svenska oversattningen fran 1934. Oswald Spengler (1880-1936), tysk historiker och filosof, ar mest kand for sin teori att civilisationer inte utvecklas linjart, utan cykliskt, och fods, blomstrar och dor pa ett satt som paminner om ett levande vasen. Spengler utvecklade teorin i sitt magnum opus Vasterlandets undergang som kom ut i tva volymer 1918 och 1922.
https://magrudy-assets.storage.googleapis.com/9781907166730.jpg
20.480000 USD

Avgorande Ar

by Oswald Spengler
Paperback / softback
Book cover image
Att f rneka de europ iska folken r tten till ett eget arv, en egen historia och till och med egna heml nder har blivit en central del av den moderna v stv rldens kulturella grundvalar. Massinvandring, selektiv och demoniserande historieskrivning, och en st ndig sp rreld av pervers, eller ...
Generation Identitet
Att f rneka de europ iska folken r tten till ett eget arv, en egen historia och till och med egna heml nder har blivit en central del av den moderna v stv rldens kulturella grundvalar. Massinvandring, selektiv och demoniserande historieskrivning, och en st ndig sp rreld av pervers, eller som b st meningsl s, konsumtionskultur r alla faktorer som bidragit till att f rminska Europa till en politisk icke-tillvaro. Hennes inf dda befolkning best r till st rsta delen av atomistiska individer, som saknar minsta tendens till syfte eller mening, och blir allt mer offer f r ett politiskt system som saknar allt intresse f r sina egna unders tar. Det finns m nga perspektiv p hur det kunde bli s h r, men Majrevolten 1968 var helt s kert av avg rande betydelse f r att skapa den apolitiska, sj lvdestruktiva situation i vilken det postmoderna Europa idag befinner sig. Det h r r dock inte n gon historiebok. Den handlar inte fr mst om hur detta l ge uppkommit, utan om vad som kan och b r g ras t det, och mer precist vem som ska g ra det. Efter de politiska, journalistiska och akademiska eliternas svek, och en hel europeisk generation vars medl peri gjorde det m jligt, r det nu upp till de unga - de fr msta offren f r den v sterl ndska civilisationens ursp rning - att v nda skeppet. I Generation Identitet presenterar aktivisten Markus Willinger sin syn p den spirande identit ra r relsens ideologi i 41 korta, raka kapitel. Willinger m lar en kristallklar bild av vad som har g tt fel, och pekar ut den riktning i vilken vi ska s ka efter l sningar. Generation Identitet r r sig smidigt mellan radikalt politiskt t nkande och existentiell filosofi, och f rklarar p ett tydligt men poetiskt s tt vad unga europ er ska eller b r s ga till de korrupta representanterna f r v r kontinents senila sociala strukturer. Det h r r inte ett manifest, det r en krigsf rklaring. Markus Willinger f ddes 1992 och v xte upp i Sch rding am Inn i sterrike. Han har varit politiskt aktiv inom den alternativa h gern sedan han var femton r gammal, och studerar idag historia och statsvetenskap vid Stuttgarts universitet.
https://magrudy-assets.storage.googleapis.com/9781907166426.jpg
13.600000 USD

Generation Identitet

by Markus Willinger
Paperback / softback
Book cover image
Den forsta upplagan av Oswald Spenglers stridsskrift Preussentum und Sozialismus kom ut i Tyskland 1919. En svensk oversattning, har atergiven i faksimil, gavs ut pa Chelius forlag tva ar senare under titeln Preusseri och socialism. For de flesta lasare torde termen preusseri vara synonym med kadaverdisciplin och despotiskt militarstyre. Spengler ...
Preusseri Och Socialism
Den forsta upplagan av Oswald Spenglers stridsskrift Preussentum und Sozialismus kom ut i Tyskland 1919. En svensk oversattning, har atergiven i faksimil, gavs ut pa Chelius forlag tva ar senare under titeln Preusseri och socialism. For de flesta lasare torde termen preusseri vara synonym med kadaverdisciplin och despotiskt militarstyre. Spengler anvander emellertid begreppet for att beteckna vad han kallar preussarandan - en typiskt tysk, medfodd laggning som tar sig uttryck i egenskaper som pliktkansla och beredvillighet att uppoffra sig for det gemensamma basta. For Spengler ar denna preussaranda - till skillnad fran marxismen, som han kritiserar hart - liktydig med sann socialism. Spengler staller i Preusseri och socialism tva fundamentalt vasensskilda livsaskadningar mot varandra: a ena sidan den engelska liberalismen och a den andra den preussiska socialismen. Medan den engelska liberalismen praglas av langt driven individualism och hansynslos vinningslystnad betonar den preussiska socialismen samhorighet, solidaritet och folkgemenskap. Dessa bada synsatt ar oforenliga och kan inte samexistera. Beroende pa vilken ideologi som far overtaget, kommer makten i slutanden ytterst att vila antingen hos finansiella intressen eller hos stater. Spengler uppmanar mot den bakgrunden medborgare ur alla samhallsskikt att satta klassegoismen at sidan, anamma den preussiska socialismen och sluta upp i kamp mot den liberala varldsaskadningen, det inre Albion , som han menar utgor ett dodligt hot mot nationens fortbestand. Oswald Spengler (1880-1936), tysk historiker och filosof, ar mest kand for sin teori att civilisationer inte utvecklas linjart, utan cykliskt, och fods, blomstrar och dor pa ett satt som paminner om ett levande vasen. Spengler utvecklade teorin i sitt magnum opus Vasterlandets undergang som kom ut i tva volymer 1918 och 1922.
https://magrudy-assets.storage.googleapis.com/9781907166754.jpg
15.220000 USD

Preusseri Och Socialism

by Oswald Spengler
Paperback / softback
Book cover image
Det Nodvandiga Greppet
https://magrudy-assets.storage.googleapis.com/9789163721656.jpg
44.100000 USD

Det Nodvandiga Greppet

by Per Engdahl
Hardback
Book cover image
Demokrati Och Frihet
https://magrudy-assets.storage.googleapis.com/9789187339226.jpg
14.060000 USD

Demokrati Och Frihet

by Houston Stewart Chamberlain
Paperback
Book cover image
Nya H gern Kontra Gamla H gern
https://magrudy-assets.storage.googleapis.com/9789187339202.jpg
30.960000 USD

Nya H gern Kontra Gamla H gern

by Greg Johnson
Hardback
Book cover image
Sanning, R ttvisa Och Ett Trevligt Vitt Land
https://magrudy-assets.storage.googleapis.com/9789187339684.jpg
36.750000 USD

Sanning, R ttvisa Och Ett Trevligt Vitt Land

by Greg Johnson
Paperback
Book cover image
Demokrati Och Frihet
https://magrudy-assets.storage.googleapis.com/9789187339233.jpg
23.510000 USD

Demokrati Och Frihet

by Houston Stewart Chamberlain
Hardback
Book cover image
Tankar I Skogen
https://magrudy-assets.storage.googleapis.com/9789197774994.jpg
20.990000 USD

Tankar I Skogen

by Osten Kjellman
Paperback
Book cover image
Den Politiske Soldaten
https://magrudy-assets.storage.googleapis.com/9789198236156.jpg
8.400000 USD

Den Politiske Soldaten

by Derek Holland
Paperback / softback
Book cover image
K mpa F r Nordisk Frihet
https://magrudy-assets.storage.googleapis.com/9789187339066.jpg
15.210000 USD

K mpa F r Nordisk Frihet

by Dr David Duke
Paperback
Book cover image
Det Nodvandiga Greppet
https://magrudy-assets.storage.googleapis.com/9789163721649.jpg
30.450000 USD

Det Nodvandiga Greppet

by Per Engdahl
Paperback / softback
Book cover image
Sanning, R ttvisa Och Ett Trevligt Vitt Land
https://magrudy-assets.storage.googleapis.com/9789187339691.jpg
45.150000 USD

Sanning, R ttvisa Och Ett Trevligt Vitt Land

by Greg Johnson
Hardback
Book cover image
Nya H gern Kontra Gamla H gern
https://magrudy-assets.storage.googleapis.com/9789187339196.jpg
23.090000 USD

Nya H gern Kontra Gamla H gern

by Greg Johnson
Paperback
Page 1 of 1