Filter
(found 194 products)
Book cover image
Boating, Fishing and Hunting in Newfoundland and Labrador, Canada 1965 - 66
https://magrudy-assets.storage.googleapis.com/9781494911683.jpg
12.590000 USD

Boating, Fishing and Hunting in Newfoundland and Labrador, Canada 1965 - 66

by Llewelyn Pritchard
Paperback / softback
Book cover image
Elke sent tel in die onderwys! Uitgawes moet bestuur en inkomste moet uitgebou word binne die raamwerk van 'n magdom onderwyswette, -regulasies en -beleide. Dus bly die bestuur van finansies in openbare skole 'n reuse-uitdaging vir die meeste betrokkenes by die onderwyssektor. Die doel van Finansiele Bestuur in Openbare Skole ...
Finansiele bestuur in openbare skole: 'n Praktiese handleiding vir voldoening aan wetgewing
Elke sent tel in die onderwys! Uitgawes moet bestuur en inkomste moet uitgebou word binne die raamwerk van 'n magdom onderwyswette, -regulasies en -beleide. Dus bly die bestuur van finansies in openbare skole 'n reuse-uitdaging vir die meeste betrokkenes by die onderwyssektor. Die doel van Finansiele Bestuur in Openbare Skole is om 'n oorsig te bied van die belangrikste wetgewing oor skoolfinansies, en om die praktiese implikasies daarvan te verduidelik. Die boek behandel die kerngebiede van die raamwerk van finansiele bestuur in openbare skole en dien as 'n praktiese handleiding vir beheerliggaamlede, skoolhoofde en finansiele beamptes by skole, terwyl onderwysamptenare, regspraktisyns, rekenmeesters en ouditeure in 'n raadgewende hoedanigheid dit ewe nuttig sal vind. Met bydraes deur bekende praktisyns op die terrein van skoolbeheer en finansies bied Finansiele Bestuur in Openbare Skole waardevolle praktiese advies oor die bestuur van finansies in openbare skole.
https://magrudy-assets.storage.googleapis.com/9781485127093.jpg
USD

Finansiele bestuur in openbare skole: 'n Praktiese handleiding vir voldoening aan wetgewing

by Riaan van der Bergh, Derek Swemmer, Juane van der Merwe, Suzaan Mellet, Jean Van Rooyen, Paul B. Colditz
Paperback / softback
Book cover image
Die doel van hierdie boek is om 'n eerste inleiding tot die sakereg vir 'n elementere kursus oor hierdie onderwerp te verskaf. Inleiding tot die Sakereg is spesifiek vir studente in so 'n eerste kursus geskryf, en daarom is die inhoud beperk tot wat die outeurs as essensieel vir hierdie ...
Inleiding tot die sakereg
Die doel van hierdie boek is om 'n eerste inleiding tot die sakereg vir 'n elementere kursus oor hierdie onderwerp te verskaf. Inleiding tot die Sakereg is spesifiek vir studente in so 'n eerste kursus geskryf, en daarom is die inhoud beperk tot wat die outeurs as essensieel vir hierdie studente beskou. Vir dieselfde rede is voetnote nie gebruik nie; in 'n inleidende kursus behoort die klem op die verstaan van basiese konsepte en beginsels te val eerder as op verdere bronne en materiaal. Daar is egter wel uitvoerig van voorbeelde uit die regspraak gebruik gemaak. Inleiding tot die Sakereg poog om die sakereg in die nuwe konstitusionele konteks uiteen te sit, en daarom is enkele hoofstukke oor die konstitusionele beskerming van eiendom en grondhervorming ingesluit. Hierdie nuwe uitgawe word ook as deel van Juta se Property Law Library gepubliseer omdat die doel, van daardie reeks is om die wisselwerking tussen die gemenereg, die grondwet en regshervorming in 'n konstitusionele stelsel te illustreer. Synde 'n inleiding is die boek anders as die ander volumes in die reeks in die sin dat dit spesifiek op studente gerig is.
https://magrudy-assets.storage.googleapis.com/9781485109334.jpg
USD

Inleiding tot die sakereg

by G.J. Pienaar, A.J. van der Walt
Paperback / softback
Book cover image
Companies and other Business Structures in South Africa offers a unique synthesis of legal and accounting expertise to provide a clear, practical and authoritative overview of company law and particularly the far-reaching changes introduced by the Companies Act, No 71 of 2008. The book integrates common law and an applied, ...
Maatskappye En Ander Besigheidstrukture in Suid-Afrika: Kommersiele Reg
Companies and other Business Structures in South Africa offers a unique synthesis of legal and accounting expertise to provide a clear, practical and authoritative overview of company law and particularly the far-reaching changes introduced by the Companies Act, No 71 of 2008. The book integrates common law and an applied, business orientated approach, providing an invaluable analysis of the purpose and rationale of the new provisions. It provides a careful explanation of the concepts and principles of company law, highlights how the legislative provisions of the new Companies Act depart from the existing company law regime, and considers their impact and relevance for companies and the legal and accounting professions. This book has been written primarily for students of commerce studying the compulsory undergraduate course on the law of companies and other business structures. Companies and other Business Structures in South Africa is designed to comply with the suggested syllabus for commercial law as outlined in the SAICA education requirements for Part 1 of the Qualifying Examination (revised 2005).
https://magrudy-assets.storage.googleapis.com/9780195986402.jpg
USD
Paperback / softback
Book cover image
Hierdie uitgawe van Hockly se insolvensiereg volg die uitgebreide formaat van die vorige twee uitgawes, en die basiese doel daarvan bly dieselfde - om 'n beknopte, maar nogtans redelik gedetailleerde, weergawe van die reg aangaande insolvensie, likwidasie, en geregtelike bestuur te gee. Die titels is vir 'n bree leserskring bestem ...
Hockly Se Insolvensiereg
Hierdie uitgawe van Hockly se insolvensiereg volg die uitgebreide formaat van die vorige twee uitgawes, en die basiese doel daarvan bly dieselfde - om 'n beknopte, maar nogtans redelik gedetailleerde, weergawe van die reg aangaande insolvensie, likwidasie, en geregtelike bestuur te gee. Die titels is vir 'n bree leserskring bestem - dit bring die vakspesialis gerieflik op hoogte van onlangse ontwikkelinge in insolvensie en likwidasie, en dit is ook 'n teks vir studente (op sowel voorgraadse as nagraadse vlak) en 'n gids of gerieflike naslaanwerk vir insolvensiepraktisyns. Insolvensie is 'n gebied waarin daar gedurig ontwikkelings in die regspraak en toepaslike wetgewing is. Ons het gepoog om al die veranderings in te sluit wat gedurende die vier jaar sedert die laaste uitgawe van Hockly se Insolvensiereg plaasgevind het. Die titel weerspieel die insolvensiereg soos aan die einde van Augustus 2006. Soos tevore bevat die bylaes voorbeelde van aansoeke, boedelrekenings en die Insolvensiewet. Kruisverwysings in die teks is na paragrawe, nie bladsye nie. Verwysings in die registers van wetgewing en van hofsake, en in die indeks, is na bladsye.
https://magrudy-assets.storage.googleapis.com/9780702173028.jpg
USD
Paperback / softback
Book cover image
Sedert 1994 het die nuwe grondwetlike orde die tradisionele en ortodokse reels van wetsuitleg soos handomkeer verander. Daar is now 'n nuwe woordeskat: Plain language-wetsopstelling en fundamentele waardes; grondwetlike oppergesag en menseregte; deursigtigheid en verantwoordbaarheid. Nou is wetsuitleg noodwendig beginselgedrewe en waardebelaai. In die uitgawe van wetsuitleg: 'n inleiding vir ...
Wetsuitleg: 'n Inleiding Vir Studente
Sedert 1994 het die nuwe grondwetlike orde die tradisionele en ortodokse reels van wetsuitleg soos handomkeer verander. Daar is now 'n nuwe woordeskat: Plain language-wetsopstelling en fundamentele waardes; grondwetlike oppergesag en menseregte; deursigtigheid en verantwoordbaarheid. Nou is wetsuitleg noodwendig beginselgedrewe en waardebelaai. In die uitgawe van wetsuitleg: 'n inleiding vir studente word al hierdie veranderings aan die hand van die 1996-Grondwet verduidelik. Die hoofstukindeling poog om tipiese wetsuitlegleerplanne aan Suid-Afrikaanse universiteite te weerspieel. Eerstens word studente bekend gestel aan wat wetgewing is, hoe dit in werking tree, en hoe dit tot 'n einde kom. Die invloed van die grondwet op wetsuitleg, asook 'n oorsig van die basiese wetsuitlegbenaderings, word bespreek. Die hoofstuk oor die teoretiese grondslae van wetsuitleg bevat ook kort besprekings oor die invloed van postmodernisme, dekonstruksie en die Critical Legal Studies-beweging op die lees en verstaan van tekste. Daarna word die toepassing van die praktiese (nuts and bolts) reels van wetsuitleg verduidelik. Aspekte soos grondwetlike simboliek en die eise van sosiale geregtigheid word oo
https://magrudy-assets.storage.googleapis.com/9780702159305.jpg
USD
Paperback / softback
Book cover image
Erfreg in Suid-Afrika bied n ryke bron van, asook n lewendige en toeganklike inleiding tot, die beginsels van die erfreg. Deur die gemeenregtelike, statutere, grondwetlike en verbandhoudende gewoonteregtelike komponente van die erfreg saam te snoer, verskaf hierdie werk alle noodsaaklike gegewens binne die bestek van een omvattende bron. Dit is ...
Erfreg in Suid-Afrika
Erfreg in Suid-Afrika bied n ryke bron van, asook n lewendige en toeganklike inleiding tot, die beginsels van die erfreg. Deur die gemeenregtelike, statutere, grondwetlike en verbandhoudende gewoonteregtelike komponente van die erfreg saam te snoer, verskaf hierdie werk alle noodsaaklike gegewens binne die bestek van een omvattende bron. Dit is op die leergang van die voorgraadse LLB-kursus toegespits, om as n deeglike en leersame oorsig van al die belangrike onderwerpe van hierdie dissipline te dien. Dit dek die nuutste regspraak en ontwikkelinge, soos: die Civil Union Act 17 van 2006, die Reform of Customary Law of Succession and Regulation of Related Matters Act 11 van 2009, die uitspraak van die Konstitusionele Hof in Hassam v Jacobs waarin daar erkenning verleen is aan weduwees uit poligiene Moslemhuwelike se reg om intestaat te erf. Erfreg in Suid-Afrika het verskeie eienskappe wat dit nie alleen vir studiedoeleindes waardevol maak nie, maar ook d aarop toegespits is om n onafhanklike, kritiese en denkende omgang met die vakgebied te bevorder. Die boek is ook n nuttige bron vir regspraktisyns wat opheldering verlang oor nuwe ontwikkelinge binne, of wesenlike beginsels van, die erfreg.
https://magrudy-assets.storage.googleapis.com/9780195986426.jpg
USD

Erfreg in Suid-Afrika

by C. Rautenbach, Juanita Jamneck
Paperback / softback
Book cover image
Die arbeidswetgewing wat betrekking het op die onderwysomgewing is omvattend en dek 'n groot verskeidenheid aspekte waarmee almal binne hierdie omgewing op een of ander stadium te doen kry. Waar daar in die verlede moontlik 'n vae begrip van veral wette en regulasies ten opsigte van diensvoorwaardes by meeste werknemers ...
Inleiding tot die onderwysreg
Die arbeidswetgewing wat betrekking het op die onderwysomgewing is omvattend en dek 'n groot verskeidenheid aspekte waarmee almal binne hierdie omgewing op een of ander stadium te doen kry. Waar daar in die verlede moontlik 'n vae begrip van veral wette en regulasies ten opsigte van diensvoorwaardes by meeste werknemers in die onderwys teenwoordig was, is dit nou onontbeerlik om 'n basiese begrip van alle relevante wetgewing en regulasies wat van toepassing is, te he. Veral onderwysers kan hulle in die spreekwoordelike mynveld bevind indien hulle nie seker maak dat hulle oor die basiese kennis van onderwysreg beskik nie. Dit word gestaaf deur die talle hofsake, dispute, mediasie, dissiplinere verhore en die dikwels onaangename implikasies daarvan vir indiwidue (en hul gesinne) wat voortspruit uit aanklagte teen oortreders in alle sektore van die onderwys. Wetswysigings na aanleiding van veranderde omstandighede binne die onderwys, lei tot die behoefte om voortdurend op die hoogte van die implikasies en toepassing daarvan te wees. Hierdie dringende behoefte geld nie alleen vir skoolhoofde nie, maar vir elkeen betrokke by onderwys. Aan die een kant berus die korrekte toepassing en implementering by die beheerliggaam en die hoof van 'n inrigting, maar aan die anderkant raak dit die mense wat daar werksaam is. Die skrywers van hierdie boek het nie alleen 'n deeglike besef van hierdie noodsaaklike behoefte nie, hulle spreek dit ook baie effektief aan deur middel van hulle uiters waardevolle ervaring. Hierdie ervaring spruit voort uit praktiese betrokkenheid by die onderwys asook deeglike navorsing op die terrein van onderwysreg. Kennis van al die aspekte wat in hierdie boek aangespreek word, verbeter ongetwyfeld die kwaliteit van die onderrig- en leerproses in die klaskamer - 'n broodnodige doelwit om na te streef. Dit skep ook 'n veiliger omgewing waarbinne elkeen funksioneer. Persoonlik is ek baie dankbaar vir die bydrae wat deur middel van hierdie handige handleiding gemaak word tot die uiteindelike kwaliteit van onderwys in Suid Afrika. Dr. Jopie Breed President: SAOU
https://magrudy-assets.storage.googleapis.com/9780627034237.jpg
USD

Inleiding tot die onderwysreg

by A. de Wet, J.P. Rossouw
Paperback / softback
Book cover image
Kontraktereg in Suid-Afrika bied n ryke bron van vakkundigheid, asook n lewendige en toeganklike inleiding tot die beginsels van die kontraktereg. Deur die gemeenregtelike, statutire en grondwetlike komponente van die kontraktereg saam te snoer, verstrek hierdie werk alle noodsaaklike gegewens binne die bestek van een omvattende bron. Dit is op ...
Kontraktereg in Suid-Afrika
Kontraktereg in Suid-Afrika bied n ryke bron van vakkundigheid, asook n lewendige en toeganklike inleiding tot die beginsels van die kontraktereg. Deur die gemeenregtelike, statutire en grondwetlike komponente van die kontraktereg saam te snoer, verstrek hierdie werk alle noodsaaklike gegewens binne die bestek van een omvattende bron. Dit is op die leergang van die voorgraadse LLB-kursus toegespits, om as n deeglike en leersame oorsig van al die belangrike onderwerpe van hierdie dissipline te dien. Dit dek die nuutste regspraak en ontwikkelinge soos die National Credit Act 34 van 2005 en die Consumer Protection Act 68 van 2008. Kontraktereg in Suid-Afrika het verskeie eienskappe wat dit nie alleen vir studiedoeleindes waardevol maak nie, maar ook daarop toegespits is om 'n onafhanklike, kritiese en denkende omgang met die vakgebied te bevorder. Die boek is ook n nuttige bron vir regspraktisyns wat opheldering verlang oor nuwe ontwikkelinge binne, of wesenlike beginsels van, die kontraktereg.
https://magrudy-assets.storage.googleapis.com/9780195986532.jpg
USD

Kontraktereg in Suid-Afrika

by C-J. Pretorius, D. Hutchison, G. Glover
Paperback / softback
Book cover image
Deliktereg in Suid-Afrika is n ryke bron wat n lewendige en toeganklike inleiding tot die beginsels van die deliktereg bied. Deur die gemeenregtelike, statutere en grondwetlike komponente van die deliktereg saam te snoer, verskaf hierdie werk alle noodsaaklike gegewens binne die bestek van een, omvattende bron. Dit is op die ...
Deliktereg in Suid-Afrika
Deliktereg in Suid-Afrika is n ryke bron wat n lewendige en toeganklike inleiding tot die beginsels van die deliktereg bied. Deur die gemeenregtelike, statutere en grondwetlike komponente van die deliktereg saam te snoer, verskaf hierdie werk alle noodsaaklike gegewens binne die bestek van een, omvattende bron. Dit is op die leergang van die voorgraadse LLB-kursus toegespits, om as n deeglike en leersame oorsig van al die belangrike onderwerpe van hierdie dissipline te dien. Die samestelling van die boek weerspieel die logiese en sistematiese proses wat gevolg moet word wanneer mens n deliktuele aangeleentheid moet oorweeg, of daarvoor moet voorberei. Dit onderskei duidelik tussen die grondliggende aksies wat hierdie dissipline ten grondslag le, te wete die actio legis Aquiliae, die Germaansregtelike aksie en die actio iniuriarum. Deliktereg in Suid-Afrika het verskeie eienskappe wat daarop gemik is om n onafhanklike, kritiese en denkende omgang met die vakge bied te bevorder, waardeur die waarde daarvan as studentehandboek verhoog word. Die boek is ook n nuttige bron vir regspraktisyns wat opheldering verlang oor nuwe ontwikkelinge binne, of wesenlike beginsels van, die deliktereg.
https://magrudy-assets.storage.googleapis.com/9780195986389.jpg
USD

Deliktereg in Suid-Afrika

by Rob Midgley, Max Loubser
Paperback / softback
Page 1 of 7