Filter
(found 84 products)
Book cover image
Izivivinyo ezikule ncwadi zisuselwa ezindabeni eziyisithupha zesiZulu ezenziwe zaba lula ukuzifunda ezashicilelwa ngabakwa-New Readers Publishers, ezinconyelwa ukuba zisetshenziselwe ukufunda ezifundeni zabasaqala zesiZulu ezibizwa nge-Asifunde. Lezi zincwadi nezivivinyo zingasetshenziwa futhi ngemphumelelo lapho abafundi bezifundela ukuze basizakale ukuba balungiselele ukuhlolwa kwezinga lokuqala lemfundo yabadala nokuqeqesha (ABET Level 1), kanye nokuthuthukisa ukufunda baqephuze ...
Izinsiza Kufundisa Zaledi Zincwadi: ABET Level 1: Teachers' Resource Materials
Izivivinyo ezikule ncwadi zisuselwa ezindabeni eziyisithupha zesiZulu ezenziwe zaba lula ukuzifunda ezashicilelwa ngabakwa-New Readers Publishers, ezinconyelwa ukuba zisetshenziselwe ukufunda ezifundeni zabasaqala zesiZulu ezibizwa nge-Asifunde. Lezi zincwadi nezivivinyo zingasetshenziwa futhi ngemphumelelo lapho abafundi bezifundela ukuze basizakale ukuba balungiselele ukuhlolwa kwezinga lokuqala lemfundo yabadala nokuqeqesha (ABET Level 1), kanye nokuthuthukisa ukufunda baqephuze kanye nokuthanda ukufunda kwabafundi abafunda ukufunda nokubhala nabafunda ulimi okungelona lwabo. Lezi zivivinyo ziphethe imiphumela ehambelana namaQophelo eZokuxhumana noLimi (Language, Literacy and Communications Unit Standards)afanele abafundi bezinga lokuqala le-ABET. Le ncwadi eyinsiza yothisha iqukethe amanothi abanzi najwayelekile kathisha ofundisa ulimi noma ukufunda nokubhala, kanye namapheshana ezivivinyo zabafundi (okungagaywa kube kuphindaphindwe). Izivivinyo zingabhalwa nasebhodini. Abafundi kuyomele bafunde lezi zincwadi ukuze benze lezi zivivinyo.
https://magrudy-assets.storage.googleapis.com/9781868406180.jpg
USD
Paperback / softback
Page 1 of 3