Uhlelo lokwazi ukubala lakwa-Ace: Gr 1: Workbook

Paperback
Uhlelo lokufunda ngezibalo lwakwa-ACE uhlelo olunempilo futhi olugxile kakhulu emisebenzini ephathelene nezibalo ukuza umfundi akwazi ukuthuthukisa onke amakhono aqondene nezemathemethiki. Kulula ukulusebenzisa lolu hlelo, ngenxa yemisebenzi yalo ehlelwe ngokulandelana kwamazinganezifundo zansuku zonke ezinemininingwane ephelele. Lezi zincwadi zifaka namasu okuhlola, ahambisana namathuba okuhlolwa ahlelwe ngokucophelela nezindlela zokubika, okuyizinto ezizosiza uthisha kanye nabafundi.