Siyakwati kufundza: Gr 2: Workbook

Paperback
Loluchungechunge lwetincwadzi letijabulisako tiphindze tibe nembala logcwele tekufundza nekubhala emabangeni laphasi. Tihloko, imidvwebo netitfombe leticuketfwe tikhombisa lemphilo letsandzekako yalapha eNingizimu Afrika. Kuletincwadzi kusentjentiswa tibonelo nemidvwebo lekhombisa timphilo tabo bonkhe bafundzi ngekuhlukana kwabo. Kuphindze kwengetwe nalokunye lokungentiwa bafundzi lokumcoka kanye nelwati loluyinsayeya kubo.