Pesahim: v. 2: Koren Talmud Bavli, Vol.7: Tractate Pesahim, Part 2 Shkalim

Hardback