No, Wait. Yep. Definitely Still Hate Myself.

Paperback / softback