Latswa Sesotho!: Gr 2: Teacher's guide

Paperback
Ke dibuka tse kgothaletswang ho sebediswa habolo hobane di sebedisa mokgwa o tlwaelehileng le o motjha wa ho ruta puo ya Sesotho. Dibukeng tsena ho na le mesebetsi e etswang. Ho bala, mopeleto, tlhakiso, dipale, dipapadi, dipina le dithothokiso. Ho rutwa ha medumo ho kgothaletswa ka matla. Bokgoni ba baithuti bo ntshetswa pele hobane ba othuta ka dintho tse amanang le bopelo ba bona.