Isibani sabasha: Gr 2: Teacher's guide

Paperback
Loluchungechunge lona luqukethe incwadi yomfundi enezithombe ezisezingeni eliphezulu ezinemibala. Kukhona fithi izindaba ezigquzela uthando lokufunda, kanti ulimi luothe impela. Abafundi bayabhala, badwebe bese beqondanisa umusebenzi. Empeleni miningi imisebemzi eyenziwayo eklasini egquguzela abafundi uma besebenza ngamaqembu. Inikeza abafundi ithuba lokuthi benze lokho ababona ukuthi bakuthokozela kakhulu. Abafundi basebenza ngesikhathi esihambisana nabo, kanti yibo abazinqumelayo ukuthi ulwazi lwabo lomsebenzi selulungakanani. Kanti fuhti bathola nethuba lokuthithukisa baphinde baphononoge umsebenzi wabo.