Divhambalo ya ACE: Gr 2: Workbook

Paperback
Divhambalo ya AVE ndi bugu ine ya takadza nahone i gudisa mbalo nga ndila ine chagudiswa vha bveledza vhukoni kha zwi tshimbilelanaho na mbalo. Thero-ngudwa heyi a i kondi u I shumisa nahone ngudo dza gireidi-nga-gireide dzo vhekanywa zwavhudi lune na mushumo wa duvha-nga-duvha wo bveledzwa nga vhudalo. Dzibugu hedzi dza Divhambalo ya ACE dzi na ndila yavhudi ya kuthathuvhele na kuripotele kune kwa thusa vhadededzi na vhagudiswa.