Cheng-Zhu Confucianism in the Early Qing: Li Gungdi (1642-1718) Qing Learning

Paperback