At-0171-2 Stratford Bp & Pencil 05.Mm Set Satin Chrome