Study & Master Nkgo Ya Puo Ya Setswana: Mophato Wa 4: Kaedi Ya Morutabana

Paperback
Study & Master Nkgo ya Puo ya Setswana ke metseletsele ya dibuka tse di kwaletsweng barutabana le barutwana ba Setswana mo Sekgamung sa Dithuto tse Dikgolwane (FET). Buka ya Morutabana - E rulagantswe ka matsetseleko go gonaya matseno le lemorago le le tshegetsang tiragatso ya kharikhulamo. - E rulagantswe bonolo go kgontsha morutabana go fitlhelela diteng tse di maleba bonolo jaaka: dikao tsa diruburiki, lenaane la tiro, maele a tsamaiso ya thuto le kaedi ya togamaano ka dikgweditharo 1-4. - E kaela morutabana kgato ka kgato ka fa dithuto di ka tsamaisiwang ka gone. - E thusa morutabana go busetsa boleng jwa ngwana wa Motswana ka go mo ruta meetlo, ngwao le setso. - E humile ka dikarabo tse di tshitshintsweng, diruboriki le ditsibogelo tse dingwe tse di maleba tsa ditirwana ka kakaretso.