SpandaKarika: The Divine Creation Pulsation, the Karikas and the Spanda-nirnaya

Hardback