Sholem-Aleikhem: Motl Peyse Dem Khazns. Motl Peyse, the Cantor S Son

Hardback