Rhabula ungafinci: Gr 7: Learner's book

Paperback
Rhabula ungafinci yincwadi yesiKhosa exhibe ukuvula iingqondo zabafundi kubugcisa nakwizakhono zolwimi. Ibhalwe ngokweemfuno zeNkcazelo yeKharityhulamu yeSizwe eHlaziyiwego. Ilungiselelwe abafundi ngobuchule obumangalisayo ukuze bazuze izakhono zolwimi