Reconstructing the Confucian Dao: Zhu Xi's Appropriation of Zhou Dunyi

Hardback