Ntlhahle: Gr 1: Teacher's guide

Paperback
Molokoloko wo o hlamilwe ke puku ya moithiti ye e tletsego ka mehlala, ya mebala ya go fapana, ya go ba le dipapadi le dikanegelo tseo di hlohleletsago go ipshina ka go bala, gape e humile ka polelo. Baithuti ba ba le seabe go ngwaleng, go rhaleng le medirong ya go nyalanya dilo - gabotse go na le mediro ye metsi ya ka phaposing ye e ba hlohleletsa go go soma ka dihlopha. E fa sebaka sa go dira mediro ya go fapana le go gatela pele ka lebelo la bona gape le go tsweleletsa le go thumeletsa dikgopolo tse bohlokwa.