Namitha isiXhosa: Gr 1: Teacher's guide

Paperback
Lunconywa kakhulu ngeendlela zazo zombini lwamandulo nendlela yolwimi oluhambelanayo. Izifundo ziqulunqwe ngokwezihloko ezithi zibonise abafundi iimeko eziyinyani zokuphila. Isipelo sencwadi nganye sibethelela ekufundisweni kwezandi, isigama esitsha, nentaphane yolwimi olutsha. Imifanekiso yeyokwenyani kwaye imbejembeje.