Myself: Reader 1: Gr 1: Reader

Paperback
Mokgwe wa go ithuta wa ACE o neelana ka tsepamo, mokgwa o o tseneletseng o o akaretsang mokgwa wa thuta-puo, mokwalo le go bala, tshimologo ya go tlhomaganya mafoko a thuto-tumo. Fa di dirisiwa le metseletsele ya maitemogelo a botshelo a ACE, e neelana ka mokgwa o o feletseng o o kopaneng wa go kwala gammogo le wa maitemogelo a botshelo, o neela barutabana le baithuti tsela e e tseneletseng e e nang le mananeo a mabedi a go ithuta (le fa tota mekgwa ya go ithuta le ya botshelo e ka nna ya dirisiwa nngwe le nngwe e ikemetse). Seno ke poeletso ya metseletsele e e leng gone ya ACE mme e feletse ka go tlhatlosiwa ka seemo mo mokgweng wa go rutiwa o o ntshwafaditsweng ka diteng tse diswa le ditshwantsho. Seno se dirwa jaana go lebilwe diteme tsa se-Afrika jaaka tsone tsa ntlha tsa go ithuta tsa baithuti.