Magical Treatise of Solomon or Hygromanteia: Hygromanteia; Apotelesmatike Pragmateia; Epistle to Rehoboam; Solomonike

Hardback