Kreiselprobleme / Gyrodynamics: Symposion Celerina, 20. Bis 23. August 1962 / Symposion Celerina, August 20-23, 1962

Hardback