Izifundo zokubala ngamanani zakqa-Ace: Gr 2: Teacher's guide

Paperback
Izifundo zokubala ngamamani zase-ACE zizixhobo ezidlamkisayo kwaye ngoku zinogqaliso olomeleleyo lwezifundo zokubala ngamanani ukwenzela ukuba abafundi baphuhlise zonke izakhono ezisisiseko zemathematika. Inkqubo yesifundo kulula ukuyisebenzisa, noludwe lwayo lwenkqubo yebanga ngebanga yomsebenzi namalungiselelo esifundo acacisiweyo emihla ngemihla. Iincwadi zidibanisa ubuchule bokuhlola obulawulekayo, obunamathuba akhiwe kakuhle okuhlola neendlela zokunika ingxelo, ezinceda ootitshala nabafundi.