Islam in Nederland En Belgie: Religieuze Institutionalisering in Twee Landen Met Een Gemeenschappelijke Voorgeschiedenis

Paperback
Sinds de jaren 60 van de twintigste eeuw is het aantal moslims in Nederland en Belgie uitgegroeid tot in totaal rond 1,5 miljoen mensen. Ook de religieuze voorzieningen voor moslims zijn een vast en herkenbaar element van de beide samenlevingen geworden. Men komt met deze religie, zowel in Nederland als in Belgie, in tal van maatschappelijke sectoren dagelijks in contact. De beide landen vertonen echter op significante punten een verschillend beeld van religieuze institutionalisering van de islam. De hier geconstateerde verschillen, die uitgebreid in dit boek aan de orde komen, hangen onder meer samen met de verschillende sociaal juridische positie van religie en de verschillende mate van secularisatie in de beide landen. Ook het verslechterde maatschappelijke klimaat in de beide landen heeft ongetwijfeld invloed uitgeoefend op de mate van acceptatie van specifiek islamitische verschijnselen, zoals kleding- en voedselvoorschriften, evenals het islamitisch godsdienstonderwijs. Dit boek is opgebouwd uit vijf hoofdonderdelen. Allereerst wordt een globaal overzicht geboden van de stand van zaken rondom de islam en moslims in Nederland en Belgie. Vervolgens worden de islamitische religieuze infrastructuur en de islamitische organisaties in de beide landen centraal gesteld. Daarna wordt aandacht geschonken aan geloofsbeleving en religieuze voorschriften. Dan komen de islamitische regels met betrekking tot gezin en familie aan de orde. Tenslotte is het vijfde en laatste hoofdonderdeel gewijd aan het islamitische godsdienstonderwijs binnen de verschillende typen scholen die in Nederland en Belgie voorkomen.