Ipshine ka polelo!: Gr 4: Learner's book

Series: Seanamarena
Paperback
Ipshine ka polelo! Kreiti 4 e na le: puku ya moithuti ye e laetsago diswantsho tsa go fapana tsa mebala, dikanegelo, mediro ya go ngwala le go bala le dikarolo tsa go fapana tsa polelo puku ya morutisi ye e fago ditsela le maele a ka fao Puku ya moithuti e swanetsego go somiswa ka gona. Go filwe le mehlala ya dithutiso/dilesene.