Frantisek Drtikol: Photographs 1901-1914

Hardback