Athanasiana Syriaca, II. 1. Homily on Matthew 12, 32; 2. Epistola Ad Afros; 3. Tomus Ad Antiochenos; 4. Epistola Ad Maximum; 5. Epistola Ad Adelphium: T.

Paperback